PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Biyografi

Kitaplar

Makaleler

Bildiriler

Basın
 
BİLDİRİLER
Right To Reject Benefit From Amnesty As a Mechanism To Prevent Personal Discreditation Caused By Amnesty (Right to Dignity)
Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu , Tematski Broj, Pravo I Dostojanstvo, 26 godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10, Beograd 2013, Tom II, p.235-252, (Oğuzhan Güzel ile birlikte)
Uluslararası Bildiri

Administration and Morality
Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu , Tematski Broj, Pravo I Moral, 25 godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10, Beograd 2012, Tom II, p.189-210, (Oğuzhan Güzel ile birlikte)
Uluslararası Bildiri

Administration's Responsibility in Terror Incidents
Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu , Tematski Broj, Pravo I Odgovornost, 24 godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10, Beograd 2011, Tom II, p.137-170
Uluslararası Bildiri

Administration's Responsibility in Health Services
Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu , Tematski Broj, Pravo I Prostor, 23 godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10, Beograd 2010, Tom II, p.263-297, Duruga Katedra Pravo Na Slobodu
Uluslararası Bildiri

State Under Rule Of Law In Turkey, Its Elements And The Importance Of Administrative Judiciary System - Hukuk Devleti, Unsurları, Türk İdarî Yargı Sistemi
p.118-135, Views on the History of Democracy Development in Azerbaijan and Turkey , April 2 nd 2010, Edited by: Leila Alieva-Vurgun Ayyub, published by The Center for National and International Studies (CNIS) with the support of the National Endowment for Democracy and the Blacksea Trust Fund for Regional Cooperation (A Project of German Marshall Fund), Baku, Qanun 2010, 292 pages
Uluslararası Bildiri

Time in Law and Issue of Reasonable Period of Time in Administrative Judiciary (Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makûl Süre Konusu)
Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu , Tematski Broj, Pravo I Vreme, 22 godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 11, Beograd 2009, Tom III, p.25-52
Uluslararası Bildiri

International Integration of Law and Its Reflection to National Law (Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç Hukuka Yansıması)
Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu , Tematski Broj, Pravo I Medunarodne Integracije, 21 godine kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 14, Beograd 2008, Tom VI, p.231-258
Uluslararası Bildiri

Mutual Limits of Administration's and Individual's Powers or Freedom of Power in Terms of Alternative Dispute Resolutions in Administrative Law (Yargı-Öncesi Çözüm Usûlleri Açısından İdare Hukukunda İdarenin ve Fertlerin Yetkilerinin Karşılıklı Sınırı ya da Yetki Hürriyetleri)
Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu , Tematski Broj, Pravo I Sloboda, 20, godina kopaonicke skole prirodnog prava, Broj 10/2007, Godina LVI / Knjiga 510, 1-972, Beograd, Tom II, p.547-576
Uluslararası Bildiri

The Importance of Administrative Judiciary Regime (System of Judicial Separation) in Terms of Human Future
Pravni z ivot , casopis z a pravnu teoriju i praksu Tematski Broj, Pravo I Humana Buducnost, Udruzenje Pravnika Srbıje, Broj 10 2006 Beograd, Tom II, p.329-360
Uluslararası Bildiri

Equality Bodies
Pravni Zivot Casopis Za Pravnu Teoriju i Praksu , Tematski Broj, Pravo I Univerzalne Vrednosti, Broj 12/2005, Tome IV, Godina LIV/Knjiga 496 str.1-1224, Beograd, Udruzenje Pravnika Srbije, p.793-803
Uluslararası Bildiri

Yeni Türk Borçlar Kanununun 55/2. Maddesinin İdare Hukukunun İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
s.253-280, Ankara Barosu Ulusal Kongre , Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi, 4-5-6 Nisan 2013 (Editör: Selma Güleç Uçakhan), Ankara 2013, VI+575 sayfa, Ankara Barosu Başkanlığı
Ulusal Bildiri

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kurumsal Sorumluluğu Açısından Avukatın Gözönünde Bulundurması Gereken Hususlar
s.199-235, Tıbbî Müdahaleden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk (Ceza Hukuku-Medenî Hukuk-İdare Hukuku), Sempozyum, 16-17 Ocak 2009 Mersin, Ankara 2009, IX+235 sayfa, Mersin Barosu
Ulusal Bildiri

Sağlık Hizmetlerinde İdare Hukuku Bakımından Müşterek Sorumluluk
s.165-207, VII. Türk – AlmanTıp Hukuku Sempozyumu VII. Türkisch – Deutsches Symposium Zum Medizinrecht, Tıpta İşbirliği ve Hukuksal Sorunlar Delegation und Kooperation im Gesundheitswesen, Editörler( Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Henning Rosenau), Ankara – 2011, Adalet Yayınevi
Uluslararası Bildiri

İdarî Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları (Türk Mevzuatı ve Uygulamaları)
s.63-83, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara 3-5 Nisan 2006 (Editör: Mehmet TİRYAKİ), Ankara 2006, 152 sayfa, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları
Ulusal Bildiri

Rekabet Kurumu'nun Türk İdare Teşkilâtı İçindeki Yeri ve Önemi
Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, 08 -11 Ocak 2002 Ankara, Ankara 2002, s. 81-101, s. 141-145, Ankara Barosu Yayınları Konferanslar Dizisi: 03
Uluslararası Bildiri

Yeni Anayasa Çalışmalarında Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İçin Üye Seçimleri ve Bazı Konular Hakkında Görüşler
Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin 46. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen “Yeni Anayasa Arayışları ve Yargının Konumu” Konulu Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 25 Nisan 2008 Ankara, Anayasa Yargısı 25, Ankara Temmuz 2009, s.155-204, Anayasa Mahkemesi Yayınları:57
Ulusal Bildiri

1982 Anayasası Açısından Bireyin Af'tan Yararlanmayı Reddetme Hakkı
Anayasa Mahkemesi'nin 39. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler , 25 – 26 Nisan 2001, Ankara 2001, s.364-377
Ulusal Bildiri

Yürürlüğü Durdurma
Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin 34. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 27-28 Nisan 1995, Ankara 1995, Sayı 12, s.143-170, Anayasa Mahkemesi Yayınları , No. 31
Ulusal Bildiri

Siyasî Partilerin Kapatılması ile İlgili Hükümlerde Uyumsuzluklar ve Uygulamadaki Güçlükler
Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin 34. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 27-28 Mayıs 1996, Ankara 1996, Sayı 13, s.231-245, Anayasa Mahkemesi Yayınları No. 32
Ulusal Bildiri

30. Yılda İdarî Yargı İle İlgili Öneriler
s.187-237, (Konuşma metni: s.86-95), İdarî Yargılama Usulü Kanunu'nun 30. Yılında İdarî Yargı Sempozyumu, 09 Mart 2012-Ankara, (Editörler: Serkan Ağar-Oğuzhan Güzel-Mehpare Çaptuğ), Ankara Barosu- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Barosu Başkanlığı 2013
Ulusal Bildiri

İdarî Yargı İle İlgili Öneriler
s.141-151, İdarî Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdarî Yargılama Usûlü, Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl, Ankara 2003, 167 sayfa, Danıştay Başkanlığı, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No:63
Ulusal Bildiri

İdarî Usûlden Beklediklerimiz
s.2-5, T.C. Başbakanlık İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler, 17-18 Ocak 1998 Ankara, Ankara 1998, vi+307 sayfa, T.C. Başbakanlık Basımevi
Ulusal Bildiri

Demokratik Yönetim İçin İdarî Usul Yasası
s.203-208, Hukuk Merceği, Konferans ve Paneller 2002, Law Scope Conferences and Panel Discussions 2002, 3, Ankara Barosu Yayınları , ABA Publications, 602 sayfa
Uluslararası Bildiri

Kamu Yönetimi Reformundan İdarî Beklentiler
s.13 – 25, Kamu Yönetimi Reformu ( Panel) , Ankara 21.06.2003, Ankara 2003, 96 sayfa, Türkiye Kamu – Sen Arge Yayınları , Yayın No: 7
Ulusal Bildiri

Kamu Denetçiliği Kurumunun Erkler Arasındaki Yeri ve Yargı Yetkisinin Kullanılmasından Anlaşılması Gerekenler
s. 65-95, I.Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu, 03 Eylül 2013 Ankara, Ankara 01.10.2014, 144 sayfa, Afşar Matbaacılık
Uluslararası Bildiri

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu'nun Türkiye İçin Gerekliliği
s. 209-235, Medeniyetler İttifakı Alliance of Civilizations , Uluslararası İnsan Hakları Konferansı International Human Rights Conference, 21-23 Mayıs 2009/21-23 May 2009 Ankara, 2009 İnsan Haklarında Farkındalık Yılı Awareness Year On Human Rights, Ankara Temmuz 2009, 264 sayfa, T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Republic of Turkey Prime Ministry Human Rights Presidency
Uluslararası Bildiri

Necessity of Public Inspection (Ombudsman) Institution For Turkey
s. 236-264, Medeniyetler İttifakı Alliance of Civilizations , Uluslararası İnsan Hakları Konferansı International Human Rights Conference, 21-23 Mayıs 2009/21-23 May 2009 Ankara, 2009 İnsan Haklarında Farkındalık Yılı Awareness Year On Human Rights, Ankara Temmuz 2009, 264 sayfa, T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Republic of Turkey Prime Ministry Human Rights Presidency
Uluslararası Bildiri

The Role of Ombudsman Institution in Consolidating Democracy and The Draft Law on Ombudsman Institution of Turkey
p.105-116, The Role of Ombudsman Institutions in Consolidating Democracy , Proceedings of The Conference of The Ombudsmen of The BSEC Member States, İstanbul 26-27 April 2006, İstanbul 2006, 148 pages, PABSEC International Secretariat
Uluslararası Bildiri

Ombudsmanlık-Kamu Denetçiliği Kurumu
s.67-93, Yasama Yargı Yürütme Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (Ombudsmanlık) , Her şey Türkiye İçin, 19 Haziran 2004 Ankara Ak Parti Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu İl Başkanları I. Toplantısı'nda Verilen Konferans, [Basım yeri ve yılı yok], 110 sayfa, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Çalışmaları (2004-2005)
Ulusal Bildiri

Türk Hukuk Kurultayı'na Sunulan İsveç Parlâmento Ombudsmanlığı ile İlgili Bildiri Üzerine Düşünceler
s.487-491, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000 , 12-16 Ocak 2000 Ankara, Felsefe, Avukatlık Hukuku, Yeni Düzenlemeler, Hukuk Eğitimi, 4, Ankara 2000, VII + 641 sayfa, Grafik Tasarım, Dizgi ve Baskı
Ulusal Bildiri

Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi (“İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitimi Konulu Bildiri Üzerine Düşünceler)
s.247-254, Türkiye Barolar Birliği , Uluslararası Toplantı, Ankara 9-10-11 Ocak 2003, Ankara 2004
Uluslararası Bildiri

Millî Birlik, Lâiklik ve Evrenselleşen Atatürkçülük
s.61-105, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, Atatürkçülük Konferansları-I, Ankara 2003, VII+290 sayfa, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları
Ulusal Bildiri

Atatürk'ün Türk Çağdaşlaşmasındaki Temel Hedefi: Cumhuriyet
Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 2004, s.33-60, Sayı:31, Ankara 2004, Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları
Ulusal Bildiri

Woman and Terror Incidents
http://www.gaaec.org/?q=node/748 [ Greek Association for Atlantic and European Cooperation tarafından 10-11 Aralık 2012'de Yunanistan-Atina'da düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan bildiri ]
Uluslararası Bildiri

Anayasalarımızda Kadın Hakları
I. Uluslararası Atatürk Sempozyumu (Açılış Konuşmaları – Bildiriler), 21-23 Eylül 1987, s.465-476, Ankara 1994, VIII+1159 sayfa, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi
Uluslararası Bildiri

Kamu Hizmetinde Türk Kadını
s.140-153, Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu, 17-18 Mayıs 1998 9 Eylül Üniversitesi İzmir, İzmir 1998, XXXVII+428[28] sayfa, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 86
Ulusal Bildiri

Die Türkische Frau im Öffentlichen Dienst (Çev: Hakan HAKERİ)
s.157-164, Symposium Gleichberechtigung 17-18 Mai 1998 İzmir, Jurististiche Fakultat der Dokuz Eylül Üniversitat, Vortraege, Bearbeitung: Prof. Dr. Zafer GÖREN, İzmir 1998, XXXVII+428+[28] sayfa, Veröffentlichungen der Juristischen Fakultat der Dokuz Eylül Üniversitat Nr.86
Uluslararası Bildiri

Women and Security in the 21st Century
Greek Association for Atlantic and European Cooperation tarafından 20 Aralık 2010'da Yunanistan-Atina'da düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan bildiri
Uluslararası Bildiri

The Empowerment of Women in International Security
Greek Association for Atlantic and European Cooperation tarafından 2 Aralık 2011'de Yunanistan-Atina'da düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan bildiri
Uluslararası Bildiri

İnsan Haklarının Hatırıma Getirdikleri
Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004 , 6-10 Ocak 2004 Ankara, İnsan Hakları 2, Ankara 2004, s.255-259
Uluslararası Bildiri

Hukukun Üstünlüğü, Hukukçunun Rolü
s.26-27, Advocatura Skopje September 2005 , Macedonia [Makedonca olarak basılmıştır]
Uluslararası Bildiri
Cep Telefonu : (++90) (0 533) 648 87 67
E-mail : odyakmaz.zehra@gmail.com
:
 
E-POSTA LİSTESİ
Etkinlik, duyuru ve haberlerin e-posta adresinize
gönderilmesi için listemize üye olabilirsiniz:
 
  Biyografisi | Kitapları | Makaleleri | Bildirileri | Basın
Prof.Dr. Zehra Odyakmaz © 2015. Sitede yer alan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.