PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Biyografi

Kitaplar

Makaleler

Bildiriler

Basın
 
MAKALELER
Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç Hukuka Yansıması
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:16, S:2, Y:2008, s.11-44
Ulusal Hakemli Makale

Eşitlik Kurumları ve Türkiye'de Durum
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C:16, S:1, Y:2008, s.93-116.
Ulusal Hakemli Makale

Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makûl Süre Sorunu
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi “Adalet İçin Bilgi”, (Üç Ayda Bir Yayınlanan Ulusal Hakemli Dergidir), Temmuz 2010, Yıl: 1, Sayı: 2, s. 1-31.
Ulusal Hakemli Makale

Fransa'da ve Türkiye'de Seçim Kampanyalarının ve Siyasî Partilerin Finansmanının Denetimi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt:20, Sayı:2, Yıl:2012, s.7-26, (Serkan Çınarlı ve Cem Özcan ile birlikte).
Ulusal Hakemli Makale

İdarenin Uygulamaları Bakımından İdare, Etik ve Ahlâk
Ankara Barosu Dergisi , Yıl:71, Sayı:2013/3, s.19-55, (Oğuzhan Güzel ile birlikte)
Ulusal Hakemli Makale

Mahkeme Kararları Işığında Terör Olaylarında İdarenin Sorumluluğuna Genel Bir Bakış
Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt:1, Yıl:2013, Sayı:1, s.1-61, (Oğuzhan Güzel ile birlikte)
Ulusal Hakemli Makale

İdare Hukuku Açısından Hasta Hakları Uygulamaları
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (Üç Ayda Bir Yayınlanan Ulusal Hakemli Dergidir), 20 Nisan 2011, Yıl: 2, Sayı:5, s. 1-57
Ulusal Hakemli Makale

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İşliyor mu?
s. 235 – 300,Türk Hukuk Kurumu, Yetmişbirinci Kuruluş Yılı Armağanı, 9 Nisan 2005, Ankara 2005, Türk Hukuk Kurumu Yayınları , Armağan Kitap: 1
Ulusal Hakemli Makale

Bireyin Af'tan Yararlanmayı Reddetmek Hakkı Olmalıydı
Anadolu Finans Aylık Ekonomi, Siyasî ve Aktüel Dergi , Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2001, s. 48-49
Ulusal Makale

Âdil Yargılanma ve İtibar Hakkına Ulaşım Açısından Bireyin Aftan Yararlanmayı Reddetme Hakkı
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Armağanı, Cilt:VIII, Sayı: 2, Yıl: 2013, Kayseri Aralık 2013, s. 89-120, (Oğuzhan Güzel ile birlikte)
Ulusal Makale

Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt II, Sayı 1-2, 1998, s.141-195
Ulusal Hakemli Makale

Mahallî İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarını Yargı Yoluyla Kaybetmelerine Genel Bir Bakış ve Belediye Başkanı Hakkında Belediye Meclisince Yetersizlik Kararı Verilmesi Sonucu Organlık Sıfatını Kaybetmesi Durumunun Yargı Yolu ile İncelenmesi
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt I, Sayı 1, Haziran 1997, s.1-20
Ulusal Hakemli Makale

Hazırlanmakta Olan İdarî Usûl Kanunu Açısından Demokratikleşme Sürecinde Şeffaflaşma ve Bireye Tanınan Haklar
Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU'na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt I, Sayı 2, Aralık 1997, s.1-21
Ulusal Hakemli Makale

Şeffaf Yönetime Doğru
Strateji (Yimder Bülteni) , Yıl: 1, Sayı: 2, s. 3
Ulusal Makale

Hükümetin Manevî Şahsiyetini Alenen Tahkir ve Tezyif Suçu
Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, s.467-555, Ankara 1999, XXIII+1033 sayfa, Türkiye Barolar Birliği Yayını No.8
Ulusal Hakemli Makale

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Tanıtılması ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Değerlendirilmesi
s.1-85, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , Türkiye Adalet Akademisi'nin 10. Kuruluş Yılı Armağanı, “Adalet İçin Bilgi”, Yıl:4, Sayı:14, Temmuz 2013
Ulusal Hakemli Makale

Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçileri Hakkında Disiplin Soruşturması Açılması Usulü
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos 2014, Yıl:27, Sayı:113, s.141-160, (Oğuzhan Güzel ile birlikte)
Ulusal Hakemli Makale

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Çerçevesinde Kamu Başdenetçisine İlişkin Yaş Şartının Değerlendirilmesi
s.13-26, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Kasım Aralık 2012, Yıl:25, Sayı:103, (Yalçın Bostancı ve Oğuzhan Güzel ile birlikte)
Ulusal Hakemli Makale

Ombudsmanlık Kurumu (Kamu Denetçiliği Nedir?)
TED Ankara Kolejliler , S: 109, Mart 2012, s. 52-54
Ulusal Makale

Ombudsman Kurumunun Cumhuriyet Rejimine Katkısı
Yeni Türkiye Dergisi , Cumhuriyet Özel Sayısı V, Ekonomik İdarî, Hukukî Değerlendirme, Yıl 4, Sayı 23-24, Eylül-Aralık 1998, s.3760-3770, (Tufan Erhürman ile birlikte)
Ulusal Makale

Ombudsmanlık Kurumu Hakkında Düşünceler
Diyarbakır Polis Okulu Dergisi, Emniyet Teşkilâtının 155. Yılı Yayını , 2000, s.18-21
Ulusal Makale

İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitimi
Türk Hukuk Dergisi , Yıl: 7, Sayı: 74, Nisan 2003, s.9-14
Ulusal Makale

Sayıştay
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt :6, Yıl 1990, Sayı:2, s.323-373
Ulusal Hakemli Makale

Sayıştay
Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık 1990, Sayı:2, s.47-51
Ulusal Hakemli Makale

İdare Mahkemeleri Örneğinde Bilirkişilik Uygulamaları
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt:19, Sayı:1, Yıl:2011, s. 9-38, (Ramazan Yıldırım, Ayşegül Çobanatik-A.Ziya Çalışkan-A.Kürşat Ersöz-Yusuf Deniz ile birlikte)
Ulusal Hakemli Makale

Türkiye ve NATO
21. Asrın Türk Devletlerinde Kimlik Seçimi ( ed. Leila Alieva-Taşansu Türker), Millî ve Beynelmilel Araştırmalar Merkezi - Kanun Neşriyatı , Bakü 2011. s. 217-234
UluslararasıMakale

Güncel Bir Konu: Su Sorunu
Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi , Yıl:2, Cilt: 2, Sayı:16, Mart 1997, s.4-8
Ulusal Makale

Su Sorunu ve Son Gelişmeler
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt:10, Sayı:1-2, Yıl:1994, s.225-238, (1998 basımı)
Ulusal Hakemli Makale

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukuk Birliği Sağlanmalıdır
Kıbrıs Türk Hukuk Dosyası , s.352-358, Ankara 1999
Ulusal Makale

Savunma Hakkı, Avukatlık Mesleği ve Sorunları
s.29, Türk Hukuk, Türk Hukuk Enstitüsü'nün Aylık Yayın Organı , Ankara 1999, Yıl 4, Sayı 38
Ulusal Makale

700. Kuruluş Yılı Nedeniyle Osmanlı Devletinin Hukuk Sistemine Genel Bir Bakış
Milliyetçi Çağrı , 1-14 Ocak 2000, s.9
Ulusal Makale

Osmanlı Hukuk Sistemi ve Türk Hukuk İnkılâbı
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt 6, Yıl 1990, Sayı 1, s.551-611
Ulusal Hakemli Makale

Atatürk ve Manastır
Balkan Günlüğü Gazetesi , 31 Ocak 2008, S.4, s.4
Ulusal Makale

Türk İnkılâbının Özü Millî Birlik ve Bağımsızlık Sevgisidir
Öğretmen Dünyası 339 , Yıl:29, Mart 2008, s.32-33
Ulusal Makale

Atatürk'ün Hukuk İnkılâbının 21. Yüzyılda Türkiye'de Yönetim ve Toplum Yaşamındaki Etkileri
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Cilt: XIX, Temmuz 2003, Sayı:56, s. 609-666
Ulusal Makale

21. Yüzyılın Başında Evrenselleşen Atatürkçülük
(The Universality of Kemalizm at the Early 21st Century), Ankara Barosu Dergisi , Sayı 2001/4, Yıl: 59, s. 157-171
Ulusal Makale

Cumhuriyetimizin 74. Yılında Hukuk İnkılâbımızın Temelini Oluşturan Lâiklik
Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Yıl 1996, Cilt 3, Ankara, s.382-418
Ulusal Hakemli Makale

Atatürk ve Hukuk İnkılâbı
Atatürk ve Ankara, s.69-79, Ankara 1988, 153 sayfa, Atatürk'ün Ölümünün 50. Yılı Anısına Ankara Ticaret Odası Yayını
Ulusal Makale

Devlet Kurucusu Atatürk
Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Sayı 1997/3-4, Yıl 10, s.362-371
Ulusal Makale

Atatürk'ün Üstün Kişiliği ve Demokrasi Anlayışı
Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Sayı 1999/1, Yıl 12, s.168-179
Ulusal Makale

Atatürk ve Şiir
s.xvii-xviii, Atatürk Şiirleri Antolojisi (Hazırlayan:Sevgi Eser), 82. Yıl Anısına, Birinci baskı, Ankara 2005, xxv+454+[29] sayfa, Saküder Kültür Yayınları
Ulusal Makale

Atatürk ve Kadın Hakları
Yasa Hukuk Mevzuat ve İçtihat Dergisi , Cilt 13, Sayı 03, Genel Sayı 147, Mart 1990, s.333-344
Ulusal Makale

Anayasalarımızda Kadın Hakları
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Cilt 5, Sayı 14, Mart 1989, s.455-466
Ulusal Makale

Geçmişten Bugüne Türk Kadınının Hakları
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt 6, Yıl 1990, Sayı 1, s.503-550
Ulusal Makale

Türk Kadınının Geçmişten Günümüze Kadar Yasama, Yürütme ve Kamu Hizmetindeki Etkinlikleri ve Atatürk'ün Kadın Haklarına Verdiği Önem
Türk Hukuk, Türk Hukuk Enstitüsü'nün Aylık Yayını , 2000, Yıl 5, Sayı 52, s.3-14
Ulusal Makale

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Açısından Türk Kadınının Durumu
İşveren , Nisan- Mayıs 2005, Sayı: 7-8, Cilt: 43, s. 34-37
Ulusal Makale

İdarî Yargı Rejiminin Önemi ve Gerekliliği (Importance and Necessity of Administrative Judiciary Regime)
s.120-125, Ankara Global , Ankara Ocak 2012
Ulusal Makale
Cep Telefonu : (++90) (0 533) 648 87 67
E-mail : odyakmaz.zehra@gmail.com
:
 
E-POSTA LİSTESİ
Etkinlik, duyuru ve haberlerin e-posta adresinize
gönderilmesi için listemize üye olabilirsiniz:
 
  Biyografisi | Kitapları | Makaleleri | Bildirileri | Basın
Prof.Dr. Zehra Odyakmaz © 2015. Sitede yer alan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.